Ke každé objednávce od nás obdržíte dárek. Při nákupu nad 1.000,- DOPRAVA ZDARMA.

Solná lampa z Pákistánu

SOLNÁ LAMPA

původ: Pákistán

instrukce

 Přečtěte si pozorně tyto instrukce, které si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Pozitivní účinek solné lampy. Krystal elektrické solné lampy pochází z čistě přírodních solných ložisek. Solné lampy jsou zdrojem záporných iontů, které vylepšují ovzduší místnosti.

Odborníci Feng Shui je nazývají „vitamíny vzduchu“. Stejné záporné ionty se nacházejí i v ovzduší na horách, u moře či v blízkosti vodopádů. Přítomnost těchto iontů v ovzduší působí příznivě na lidský organismus i duševní harmonii člověka. Odborníci Feng Shui doporučují používat solné lampy v interiérech, pro zvýšení pozitivní energie v místnosti. Feng Shui doporučuje umístit solnou lampu zejména v uzavřených místnostech, kde se nachází elektrické spotřebiče (počítače, televizory,...). Je vhodná pro kanceláře i váš domov. Doma jsou vhodné pro obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje. Solné lampy vytvářejí obdobné složení vzduchu jaké je na horách či u moře. Proto jsou doporučovány odborníky jak klasické, tak tradiční čínské medicíny. Solné lampy působí příznivě na zlepšení tělesného i duševního stavu člověka, je vhodná i pro alergiky, astmatiky, při potížích a nemocích dýchacího ústrojí. Solné lampy se doporučují používat i pro snížení pocitu únavy a stresu.

 Použití

 Solná lampa působí příznivě na člověka i bez rozsvícení. Rozsvícením se pozitivní účinky zvýší. Upozornění Solné krystaly mají přírodní tendenci vstřebávat vodní vlhkost ze vzduchu. Nedoporučujeme používat solné kameny ve vlhkých prostorách.

Údržba

 Prach ze solné lampy můžete opatrně vysát či utřít suchým hadříkem. Vždy vytáhněte zástrčku lampy ze zásuvky před jeho čištěním!

Bezpečnostní upozornění

 • Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
 • Chraňte el. kabel před kontaktem s vodou či vlhkem - nebezpečí úrazu el. proudem!
 • Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte, nepřekrucujte jej. Nenapínejte el. kabel. El. kabel nesmí vést přes ostré hrany.
 • Nemanipulujte s lampou, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!
 • Ujistěte se, že je lampa umístěna na pevné, rovné ploše.
 • Nepoužívejte lampu venku.
 • Lampa je určena pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách.
 • Nikdy nenechávejte lampu bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě. • Chraňte lampu před vlhkem a mokrem.
 • Chraňte lampu před působením extrémních teplot.
 • Chraňte lampu před působením přímého slunečního záření.
 • Lampu neponořujte do vody.
 • Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte tahem za kabel.
 • Vždy vytáhněte zástrčku lampy ze zásuvky před jeho čištěním!
 • Nepoužívejte lampu, pokud jeví známky jakéhokoli poškození.
 • Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu.
 • Nikdy lampu nerozebírejte.
 • Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje.
 • Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.

Servis

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Ochrana životního prostředí:

informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

 

Záruka se nevztahuje

 - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění)

 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením.

 Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.