Solná lampa z Pákistánu

SOLNÁ LAMPA

Návod k použití

Bezpečnostní upozornění

Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu. Chraňte el. kabel před kontaktem s vodou či vlhkem – hrozí nebezpečí úrazu el. proudem! Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte, nepřekrucujte jej. Nenapínejte el. kabel. El. kabel nesmí vést přes ostré hrany. Nemanipulujte s lampou, pokud máte vlhké nebo mokré ruce – hrozí nebezpečí úrazu el. proudem! Ujistěte se, že je lampa umístěna na pevné, rovné ploše. Nepoužívejte lampu venku. Lampa je určena pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách. Nikdy nenechávejte lampu bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě. • Chraňte lampu před vlhkem a mokrem. Chraňte lampu před působením extrémních teplot. Chraňte lampu před působením přímého slunečního záření. Lampu neponořujte do vody. Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte tahem za kabel. Vždy vytáhněte zástrčku lampy ze zásuvky před jeho čištěním! Nepoužívejte lampu, pokud jeví známky jakéhokoli poškození. Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu. Nikdy lampu nerozebírejte. Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje. Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Servis

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Ochrana životního prostředí:

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruka se nevztahuje

  • na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
  • na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění)
  • na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  • na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  • na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením.

Sestavení výrobku

  1. Našroubujte žárovku do objímky
  2. Stiskněte pružiny na objímce a zasuňte ji zespodu do otvoru v solném krystalu
  3. Síťový kabel protáhněte otvorem v dřevěném podstavci

Údržba a čištění

Dbejte na to, aby byl výrobek před čistěním nebo výměnnou žárovky vždy odpojen od přívodu elektrického proudu! Před čištěním nebo výměnou žárovky nechte výrobek vždy zcela vychladnout.

Výrobek čistěte pouze suchým, nebo lehce vlhkým hadříkem. Solný krystal neomývejte vodou, mohl by se rozpustit. 

Používejte pouze žárovku stejného typu, kterou obsahuje originální balení – 15W (max. 25W), závit typu E14. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.